DUŻA LICZNA ZDAŃ

Znaczy to, że, gramatycznie rzecz biorąc, treść problemu może się mieścić nawet w dużej liczbie zdań; niekiedy nawet w ca­łym rozdziale pracy stanowiącej pisarskie odzwierciedlenie wyko­nanej już pracy naukowo-badawczej. Problem spełnia też rolę — ciaśniej szą niż przewodnictwo w ca­łej pracy badawczej — mianowicie rolę „wyznacznika” roboczej * metody badań. Z tego powodu mówi się, że „metocTa jest funkcją problemu”. Znaczy to, że dostosowana jest — względnie powinna być — do jego treści. Inaczej mówiąc: jaki problem, taka metoda.Wyrażeniem złożonym „problem naukowy” obejmuje się spra­wy rozmaite, toteż wypada najpierw zorientować się w ich różno­rodności. Problemy naukowe rozróżnia się według kilku zasad: y logicznej pojemności, pochodzenia, stanu badań, poprawności uza­sadniania i in. Pospolicie rozróżnia się problemy ogólne a szcze­gółowe, teoretyczne a praktyczne, otwarte a wyczerpane (zamknię­te), dobrze a błędnie ustawione, prawdziwe a błędne.