KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

Każdy z nich obejmuje liczne kwestie szczegóło­we, wymagające zbadania lub stanowiące przedmiot badań. Słowa „zagadnienie” używa się czasem równoznacznie z „pro­blemem”, kiedy indziej znów na oznaczenie pytania naukowego, podporządkowanego problemowi ramowemu. W filozofii słowo to oznacza prawie zawsze pytania niezmiernie ogólne i nadrzędne. „Zagadnienia filozoficzne” — to są właśnie pytania najogólniej­sze — co do istoty bytu, sensu życia, co do mierników prawdzi­wego poznania itp.Według czego określamy słusznie stopień ogólności problemów naukowych? Jak daleko sięga ogólność problemów, czyli gdzie jest ich kres? Jak dalece szczegółowy może być problem nauko­wy, czyli kiedy jeszcze bardzo szczegółowe sformułowanie niewie­dzy może uchodzić trafnie za problem naukowy? Odpowiedzi na te pytania są potrzebne ze względu na sposób uzasadniania pro­blemów naukowych.