ŁĄCZENIE POJĘĆ

„Wiedzy” pokrewna jest „nauka”. Niekiedy i tych pojęć używa się zamiennie, np. w zwrotach: nauka grecka (helleńska) = wiedza grecka.Częściej łączy Się te dwa pojęcia: „wiedza naukowa”. Tak czy owak słowa-pojęcia: wiedza, nauka i poznanie, są bliskoznaczne. Posługiwać się będę odtąd zasadniczo pojęciem wiedzy. Mowa bę­dzie o wiedzy, o jej składnikach, o sensie ich istnienia obiektywne­go oraz o związkach i „strukturach” składników różnych.Co to znaczy i na czym polega „obiektywne istnienie wiedzy”? Przede wszystkim: czy jest to istnienie naprawdę bezosobowe? Tak się to zazwyczaj rozumie, gdy używa się znanego zwrotu: „współczesny stan wiedzy naukowej” lub zwrotów podobnych: „nauka dziewiętnastowieczna”, „nauka polska” itp.Cóż to mamy na myśli, posługując się nimi? Rozpatrzmy rzecz na przykładzie: „współczesny stan psychologii”. Czy jest nim stan psychologii? Czy jest nim stan wiedzy psychologicznej najwy­bitniejszych specjalistów w tej dziedzinie? Raczej nie.