MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA

Najpierw trudno byłoby stwierdzić, kto do tego grona należy lub kto miałby prawo należeć. Ale nawet gdyby trudność tę obejść, nie sposób stanu posiadania wiedzy psychologicznej przez grono najwybit­niejszych specjalistów uznać za stan obiektywny istnienia „współ­czesnej wiedzy psychologicznej”. Jest to bowiem mało prawdopo­dobne, że grono to znałoby i umiałoby w razie potrzeby, np. w obo­zie jenieckim, przedstawić — bez niczyjej pomocy — „z pamięci” własnej wszystkie osiągnięcia psychologii.Nasuwa się więc potrzeba uwzględnienia pomocy. W jakim sensie?W sensie możliwości korzystania z istniejącej już literatury psychologicznej, zawartej w czasopismach i w książkach, ze sprzę­tu laboratoryjnego, poniekąd również z żywej informacji ze strony kolegów nie należących do owego fikcyjnego grona najwybitniej­szych specjalistów.Widać więc, że obiektywne istnienie wiedzy psychologicznej oczywiście wszelkiej innej wiedzy, krótko i ogólnie: wiedzy nau­kowej — jest wielce złożonym stanem rzeczy. Jego warunkiem jest bez wątpienia stan subiektywny istnienia, i to u wszystkich osób mających cokolwiek wspólnego z psychologią. Przecież nie zdałyby się na nic biblioteki, laboratoria, sprzęty psychologiczne, jeśli nikt nie umiałby z nich korzystać, dajmy na to, wskutek jakiejś niesamowitej katastrofy światowej, w której wszyscy lu­dzie zginęliby, natomiast rzeczy przez nich wytworzone pozostały­by nietknięte.