PROBLEM RAMOWY

W ślad za rozróżnieniami stopni ogólności problemów idzie po­trzeba porozumienia się co do znaczenia różnych nazw proble­mów naukowych. Chodzi tu zwłaszcza o nazwy często używane. X Do takich należą: problem ramowy, problem wąski, zagadnienie, sprawa, kwestia, problematyka, temat, tematyka. Określmy, co ważniejsze.Słowa „problem” używa się zwykle w dwóch znaczeniach: 1) „wszelkie pytania naukowe” i 2) „wielce ogólne, wiele spraw szczegółowych obejmujące pytania naukowe”. Raz przeto na myśli mamy nazwę rodzajową, innym razem gatunkową. Celem uniknięcia nieporozumień należałoby w znaczeniu drugim posługiwać się odpowiednią przydawką: „ramowy”, „ogólny”, „kapitalny” lub jeszcze inaczej. Niekiedy tak właśnie się postępuje.Przez „problem ramowy” rozumie się zwykle pytanie naukowe obejmujące wiele pytań wtórnych i szczegółowych wymagających zbadania. W tym sensie ramowymi są np. problemy: przyczyn eko­nomicznych drugiej wojny światowej, motywów uczenia się mło­dzieży szkolnej, przystosowywania się bakterii i wirusów do an­tybiotyków itp.