WAŻNA CZĘŚĆ SKŁADOWA

Ważną częścią składową obiektywnej wiedzy psychologicznej są oczywiście, acz tylko pośrednio, wszelkie rzeczy i zjawiska pozo­stające w związku z psychologią i z ludźmi jako psychologami, a więc książki, rękopisy, korespondencje, sprzęt laboratoryjny itp. W rachubę wchodzą ponadto umiejętności korzystania z powyż­szych rzeczy, redakcje czasopism i książkowych wydawnictw psy­chologicznych, katedry, zakłady i seminaria psychologiczne, komi­tety organizacyjne konferencji i zjazdów psychologicznych, towa­rzystwa psychologiczne, wykłady, odczyty, popularne prelekcje, posiedzenia seminaryjne, ćwiczenia, konsultacje studentów z pro­fesorami itp. To wszystko razem stanowi kulturowy majątek i spo­sób istnienia psychologii. To wszystko w jakiejś mierze gwaran­tuje istnienie wiedzy psychologicznej. W tym wszystkim razem tkwi potencjalnie lub aktualnie „współczesny stan psychologii” w znaczeniu obiektywnym.Jak widać, nie można kategorycznie przeciwstawiać wiedzy oso­bistej, czyli subiektywnej, wiedzy obiektywnej, aczkolwiek na pierwszy rzut oka różnica wydaje się istotna. Raczej wypadałoby sprawę postawić tak, że stan subiektywny wiedzy psychologicznej (i wszelkiej innej wiedzy) jest sposobem istnienia bądź ujawniania się u danej osoby obiektywnego stanu wiedzy psychologicznej.