WYNIKI BADAŃ A WIEDZA NAUKOWA

Kto z tej strony rozpatruje wiedzę, na myśli ma głównie fakty, teorie i prawa naukowe. Wszak przede wszystkim do stwierdzenia faktów zdąża pracownik naukowy w swoich badaniach. Jest tak w każdym razie w szeroko pojętych naukach doświadczalnych. Na gruncie stwierdzonych faktów — i oczywiście w związku z określonymi problemami, często również hipotezami — buduje czasem teorie naukowe. Niekiedy fakty traktuje jako — obiek­tywne — prawa naukowe. Teorie naukowe niezbyt pewne nazywa się zazwyczaj poglądami naukowymi. Oto formalne zręby obiek­tywnej wiedzy; oczywiście naukowej.Uwzględnić trzeba by jeszcze ogólny pogląd na świat, oparty na wiedzy naukowej i stanowiący jego syntezę.Pojęcia faktu i prawa narzucają domniemanie, że do czynienia mamy z czymś od badacza i w ogóle od ludzi niezależnym. Do­mniemanie to występuje wyraziście w znanym sloganie „żelazne prawa natury”. Z drugiej strony słowo „pogląd” wskazuje intui­cyjnie i z uwagi na swe pochodzenie (oglądać, patrzeć, widzieć) na związek z osobą patrzącą i poznającą, a więc na subiektywny cha­rakter wiedzy.