ZMIANY ILOŚCIOWE

Dokonują się natomiast zmiany ilościowe w obrębie samego procesu leksykalizacji —Claudia potrafi zloksykalizowaó coraz większą liczbę elementów, które występują w konfiguracjach semantycznych leżących u podstaw wypowiadanych przez nią zdań. Fakt ten znajduje odbicie we wzroście średniej długości zdania.Jest rzeczą interesującą, że w wypowiedziach Claudii brak elementów nie należących do jądra zdania, tj. elementów in­nych niż predykat oraz jego dopełnienia (frazy nominalne). Dopiero w późniejszym etapie w konfiguracjach semantycz­nych zdań wypowiadanych przez Claudię pojawia się dodatko­wa struktura, która zostaje zrealizowana w strukturze powierz­chniowej wypowiedzi. Materiał językowy z późniejszego okresu (który obecnie analizujemy) wykazuje, iż są to zapewne frazy przysłówkowe, tzn. predykaty, w których jądro zdania spełnia rolę jednego z argumentów.