Państwowa Inspekcja Pracy – główne zadania

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem zajmującym się nadzorem i kontrolą przepisów dotyczących prawa pracy. W szczególności zajmuje się przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie firm i nadzorowanie przestrzegania przepisów np czy pracodawca wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków np. ochroną praw kobiet, wynagrodzeniem za pracę.
Inspektorzy z PIP analizują także przyczyny wypadków w pracy, o których pracodawca ma obowiązek ich poinformować.

Kiedy inspektorzy wykryją łamanie praw pracowniczych, mogą nałożyć mandat, skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego lub powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Główny Inspektor Pracy ( jest nim od 10 października 2017 r. pan Wiesław Łyszczek) co roku przedstawia Sejmowi sprawozdanie z działań PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy za pomocą efektywnych i przemyślanych kontroli, a także działań prewencyjnych dąży do ograniczenia zagrożeń wypadkowych w zakładach pracy i poszanowania prawa pracy.

Siedziba PIP znajduje się w Warszawie przy ulicy Brzeskiej 28/30.