PZU ubezpiecza zwierzęta wyłącznie od padnięć i ubojów z konieczności, lecz to nie zapewnia hodowcom uniknięcia strat, powstających wskutek utraty lub zmniejszenia wartości hodowlanej czy użytkowej zwierząt oraz kosztów ich leczenia i bezproduktywnego utrzymania, jeżeli w następstwie wad lub chorób zostają zdyskwalifikowane jako materiał do dalszego chowu. OPOZH mogą pokrywać tego rodzaju straty z przeznaczonego na ten cel funduszu ryzyka i przecen. Reklamacje z tytułu stwierdzonych wad lub chorób uznawane są przez OPOZH przez okres 1 roku od dnia dostawy z tym, że powinny być one zgłoszone najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia ich wykrycia u zwierzęcia. Reklamacje muszą być udokumentowane zaświadczeniami lekarsko-weterynaryjnymi stwierdzającymi, że zwierzę daną wadę lub chorobę mogło posiadać już w momencie dostawy do gospodarstwa nabywcy. Właściwie zorganizowany obrót zwierzętami hodowlanymi i użytkowymi jest jednym z zasadniczych warunków rozwoju produkcji zwierzęcej w kraju. Gwarancja możliwości zbytu wyprodukowanych zwierząt po opłacalnych cenach jest dla producentów bodźcem do powiększania stada i do systematycznej poprawy jego wartości hodowlanej i użytkowej. Celowi temu służy także pomoc finansowa i rzeczowa ze strony państwa oraz gwarancje co do jakości i zdrowotności zwierząt zakupywanych w obrocie zorganizowanym. Ranga tego obrotu będzie niewątpliwie systematycznie wzrastać, ograniczając tym samym znaczenie obrotu nie zorganizowanego.