AKTYWACJA GENÓW

Można je podzielić na trzy rodzaje: cząste­czki przylegania komórek (celi adhesion molecules – CAM), czyli łączące bezpośrednio komórkę z komórką; cząsteczki przyłączania substratów (substrate adhesion molecules – SAM), czyli łączące komórki niebezpośrednio, ale zapewniają­ce matrycę, dzięki której mogą się one poruszać, oraz cząste­czki przyłączające komórki połączone przez cząsteczki pierw­szego rodzaju (CAM) do warstw nabłonkowych (celi junc- tional molecules – CJM). Aktywacja genów kodujących poszczególne podzbiory czą­steczek morforegulacyjnych modyfikuje mechanikę ko­mórek i nabłonków. Proces ten jest zdeterminowany przez reakcje chemiczne zachodzące w każdej komórce, które wpły­wają na wewnętrzne struktury, kształt i ruchy komórek, dlatego nazywa się go mechanochemicznym. I tak na przykład specy­ficzna kombinacja cząsteczek CAM i SAM pozwala niektórym komórkom na poruszanie się, kontroluje mechanochemiczne procesy składania warstw utworzonych z połączonych komó­rek, a nawet może ograniczać ruch pewnych komórek w nie­których miejscach.