RODZAJE I NAZWY PROBLEMÓW NAUKOWYCH

Problemy naukowe są w różnym stopniu ogólne lub szczegóło­we. Znaczy to, jeśli objaśniać krótko, że jedne z nich zawierają w sobie bogactwo spraw różnych do zbadania, natomiast inne sta­nowią cząstkę problemów ogólnych. Wyrażając to inaczej: pro- blemy~ńaukówe są mniej lub więcej pojemne. Wobec tego, że po­jęcia i myśli zawarte w problemach są mniej lub więcej ogólne, wszystkie problemy mieszczące się w danym problemie ogólnym można by ułożyć według stopnia ogólności w długim szeregu od najbardziej ogólnych i pojemnych do krańcowo szczegółowych wąskich. Tak właśnie można by ułożyć — dajmy na to — nastę­pujące problemy: warunki powstawania szkolnictwa polskiego na Śląsku w czasie zaborów, początki gimnazjum polskiego w Cieszy­nie, wkład J. Lompy do odrodzenia oświaty polskiej na Górnym Śląsku, szkolnictwo polskie na Śląsku austriackim itp.Problemy nie tylko można ułożyć według stopnia ich ogólności. Niekiedy trzeba to robić, aby trafnie ocenić, jak dalece ogólny względnie szczegółowy jest problem w danej pracy naukowej, gdzie go umieścić w „świecie” problemów. Chodzi o to, aby z tej strony ocenić, jakie znaczenie dla nauki ma czyjaś praca naukowa.