WIEDZA NAUKOWA

W rezultacie końcowym powstaje praca gotowa do przedsta­wienia na zebraniu naukowym lub do druku. Proces jej wykona­nia uzależniony jest mniej lub więcej od potrzeby logicznego wyrażania myśli celem ich zakomunikowania odbiorcom, specja­listom bądź laikom na różnym poziomie przygotowania nauko­wego.Rezultatem badań są — jakieś ięh wyniki. Przyczyniają się one mniej lub więcej do wzbogacenia wiedzy, czyli do jej postępu. Rozumie się przy tym, że chodzi o wiedzę w sensie obiektywnym, a nie tylko czy po prostu o wiedzę osobistą. Ale i to się rozumie, że nasamprzód czy w pierwszej chwili dany pracownik, np. dokto­rant lub profesor, wie coś więcej, niż wiedział uprzednio, i to właśnie dzięki swoim badaniom. Tak przeto z miejsca stajemy wo- bec problemu — jak się okaże, trudnego i złożonego — dwojakiego istnienia wiedzy: obiektywnego i subiektywnego względnie (lepiej rzec) osobistego. Jedno wiąże się z drugim, niemniej wymagają one rozpatrzenia osobnego.