Jakie są zadania PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem podległym Sejmowi Rzeczpospolitej Polski zajmującym się nadzorem oraz kontrolą przestrzegania prawa pracy, a zwłaszcza przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Inspektor PIP przeprowadza planowe i niezapowiedziane kontrole w poszczególnych zakładach pracy, które zatrudniają pracowników.

Priorytetowym Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności:

– poszczególnych przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze świadczenia pracy,
– czasu pracy,
– wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych,
– uprawnień pracowników związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
– zatrudniania pracowników młodocianych oraz osób niepełnosprawnych.

Instytucja ta zajmuje się również analizą przyczyn powstawania wypadków w zakładach pracy oraz przyczyn powstawania chorób zawodowych.
Ponadto wspólnie z innymi organami państwowymi kontroluje przestrzeganie przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska naturalnego.