Kontrola prawa pracy

Prawo pracy to przepisy regulujące stosunki pracownika i pracodawcy. Podstawowym aktem prawnym w tej kwestii jest natomiast Kodeks pracy.

Instytucja kontrolująca prawo pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (w skrócie PIP) to organ nadzorujący i sprawujący kontrolę nad tym, czy prawo pracy oraz higiena i bezpieczeństwo są przestrzegane. Została ona powołana w roku 1919 przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W przypadku gdy PIP stwierdzi, że prawa pracownika są łamane, może nałożyć mandat, skierować wniosek do sądu albo zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku drastycznych niedociągnięć w kwestii przepisów BHP lub gdy życie czy zdrowie pracowników jest zagrożone, Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać zaprzestania działalności.

Kiedy przeprowadzane są kontrole?

PIP może przeprowadzać kontrole o dowolnej porze dnia i nocy, po uprzednim poinformowaniu pracodawcy o inspekcji.

Państwowa Inspekcja Pracy może udzielić nam porady w kwestii prawa pracy, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości. Z takich rad możemy skorzystać zarówno osobiście jak i telefonicznie.